Άδεια χρήσης λογισμικού

Η Dimsoft είναι ο κατασκευαστής και ιδιοκτήτης του προγράμματος SymPraxis και παρέχει στον χρήστη την προσωπική και αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε έναν μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ο χρήστης επιτρέπεται να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το προϊόν λογισμικού σε πέραν του ενός υπολογιστές μόνο αν έχει προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την ανάλογη άδεια χρήσης.

2. Επιτρέπεται να αναπαράγει ένα και μόνο ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού, που θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης του αυθεντικού λογισμικού. Απαγορεύεται να παράγει αντίγραφα του λογισμικού για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

3. Απαγορεύεται να εκχωρεί τη χρήση του προγράμματος ή αντιγράφων αυτού σε τρίτους, με ωφέλεια ή χωρίς ωφέλεια. Απαγορεύεται να διανέμει αντίγραφα του προγράμματος σε τρίτους μέσω δισκετών, cds, usb sticks, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή να αντιγράφει ηλεκτρονικά το πρόγραμμα σε άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω δικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

4. Απαγορεύεται να αποκωδικοποιεί, αποκρυπτογραφεί ή αναστρέφει τον κώδικα μηχανής σε πηγαίο κώδικα και να παρακάμπτει τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας.

5. Η Dimsoft σε καμμία περίπτωση δεν έχει κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημιάς, ή και διαφέροντος ή και διαφυγόντων κερδών, που θα οφείλεται σε υφιστάμενο ή μελλοντικό ελάττωμα ή βλάβη του προγράμματος.

6. Η Dimsoft, αν και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ποιότητα του προγράμματος και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχει, εντούτοις δεν εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια και πιστότητα των πληροφοριών που παρέχει το πρόγραμμα σε καμμία περίπτωση. Ο χρήστης οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές από πρωτότυπες πηγές με κάθε πρόσφορο μέσο. Άλλωστε στο πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί σε ψηφιακή μορφή πλήθος πρωτότυπων πηγών ενημέρωσης (χάρτες, πίνακες τιμών, ΦΕΚ, βιβλία).

7. Η Dimsoft προσφέρει στους πελάτες της συμβόλαιο συντήρησης ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τις νέες εκδόσεις και όλες τις αναβαθμίσεις του προγράμματος. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο συντήρησης δεν ανανεωθεί ο χρήστης δεν θα μπορεί να λαμβάνει τις αναβαθμίσεις και τις βελτιωμένες ή νέες εκδόσεις. Στην περίπτωση αυτή θα μπορεί π.χ. να ανοίγει παλαιούς αποθηκευμένους αντικειμενικούς αλλά δεν θα μπορεί να παράγει νέους ή θα έχει δυνατότητα να εργάζεται στους φακέλους και τα υπάρχοντα έντυπα αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στα τυχόν νέα έντυπα ή στις νέες λειτουργίες. Αν ο χρήστης θελήσει να συνάψει νέο συμβόλαιο υντήρησης, ενώ έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν είχε, υποχρεούται ή να αγοράσει όλες τις αναβαθμίσεις που προηγήθηκαν ή ν’ αγοράσει το πρόγραμμα από την αρχή.

8. Η Dimsoft δεν θα φέρει ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή περιφερειακή συσκευή, καθώς και για απώλεια δεδομένων, αρχείων ή προγραμμάτων λογισμικού.

9. Ο χρήστης πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (backup) και να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σε η/υ που πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές. Επίσης δεν επιτρέπεται να αλλάξει το σύστημα η/υ όπου λειτουργεί το πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από την Dimsoft.

10. Ο χρήστης δεν δικαιούται να επιτρέψει οιασδήποτε φύσης επέμβαση στο πρόγραμμα από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την Dimsoft.

11. Η Dimsoft επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της, πρωτογενές ή παράγωγο στην πνευματική ιδιοκτησία του κώδικα, στις μεθόδους και τεχνικές καινοτομίες που ενσωματώνονται στο πρόγραμμα, στην αρχιτεκτονική του, στο εμπορικό σήμα και όνομα. Σε καμμία περίπτωση η εκχώρηση της παρούσας άδειας δε σημαίνει και εκχώρηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα στο χρήστη, ο οποίος απλώς αποκτά το δικαίωμα χρήσης του προγράμματος.

12. Η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται η κοινοποίηση καταγγελίας, σε περίπτωση που ο χρήστης παραβεί οποιοδήποτε όρο της σύμβασης.

13. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.