Δικηγορικό πρόγραμμα – ΔΙΚΗ


Το ΔΙΚΗ κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει τον μαχόμενο Δικηγόρο στην οργάνωση του αρχείου του και την διεκπεραίωση των καθημερινών του εργασιών με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε πρόκειται για μεμονωμένους δικηγόρους, είτε για Δικηγορικές εταιρίες. Υποστηρίζει όλες τις εργασίες ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου και δίνει άμεσες απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, ενώ χάρη στο ευέλικτο menu του δίνει την δυνατότητα της άμεσης μετάβασης σε οποιαδήποτε λειτουργία του και της επιστροφής στην προηγούμενη με ένα απλό κλικ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες λειτουργίες του:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

• Εμφάνιση ημερολογίου στο οποίο σημειώνονται οι σπουδαιότερες Εορτές και όλες οι Αργίες με δυνατότητα προσθήκης από τον χρήστη των τοπικών αργιών.

Αυτόματη ενημέρωσή του με όλες τις εγγραφές του ιστορικού των φακέλων και δυνατότητα του χρήστη προσθήκης περαιτέρω σημειώσεων, διαβαθμισμένης σπουδαιότητας, είτε εφάπαξ είτε σε περιοδικά διαστήματα, καθώς και προσωπικών σημειώσεων όπως γενέθλια, επέτειοι κλπ..

Υπολογισμός ημερών είτε ημερολογιακών, είτε εργασίμων και δημιουργία σημείωσης στην καταληκτική ημερομηνία.

• Δυνατότητα αποστολής όλων των εγγραφών του στο GoogleCalendar ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση και ενημέρωση των υποχρεώσεων του, όπου κι αν βρίσκεται.

ΦΑΚΕΛΟΙ

Δημιουργία φακέλου στον οποίο καταχωρούνται Φύση Υποθέσεως, Πελάτες (με δυνατότητα μαζικής καταχώρησης), Αντίδικοι, ομόδικοι και αντίδικοι Συνεργάτες (Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Πραγματογνώμονες, Μεσίτες κ.ο.κ.), Αριθμός Αρχείου του Δικηγόρου (αν υπάρχει) και Σημειώσεις (ελεύθερο κείμενο).

Απεριόριστες εγγραφές Ιστορικού που ταξινομούνται αυτόματα χρονικά είτε με την μορφή της ελεύθερης εγγραφής είτε σε μορφή Δικασίμου (Ημέρα και 'Ωρα, Δικαστήριο, Διαδικασία, ΓΑΚ, ΑΚΔ, Πινάκιο, Απόφαση-αποτέλεσμα, και ελεύθερο κείμενο σημειώσεων για την συγκεκριμένη δικάσιμο).

Αυτόματη ενημέρωση του ημερολογίου με τις παραπάνω εγγραφές και παρακολούθηση των δικαστικών εκκρεμοτήτων μέχρι την λήψη της απόφασης.

• Καταχώρηση των επιδόσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης και παρακολούθηση της διεκπεραίωσής τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, με αυτόματη ειδοποίηση κατά το άνοιγμα του προγράμματος, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία τους.

• Δυνατότητα δημιουργίας απεριορίστου αριθμού εγγράφων και εντύπων, είτε σε μορφή Word, είτε σε μορφή Pdf.

• Δυνατότητα εισαγωγής στον συγκεκριμένο φάκελο σε ηλεκτρονική μορφή οποιουδήποτε εξωτερικού εγγράφου ή αρχείου και τοποθέτησής τους είτε στους στάνταρ υποφακέλους του φακέλου, είτε σε όποιον υποφάκελο θέλει να δημιουργήσει ο χρήστης.

• Δυνατότητα πολυδύναμης αναζήτησης στο αρχείο υποθέσεων με κάθε πιθανό φίλτρο ή συνδυασμό φίλτρων και εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε πίνακα όπου μεταξύ άλλων εμφανίζονται η ημερομηνία της τελευταίας παρελθούσης δικασίμου, το statusτης υπόθεσης και η αμέσως επόμενη μελλοντική ενέργεια και η εξαγωγή του πίνακα αυτού σε excel αρχείο, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης.

• Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας πολλών φακέλων και μετάβασης ή επιστροφής σε κάποιον από αυτούς με ένα κλικ.

• Δυνατότητα εισαγωγής συνάφειας μεταξύ φακέλων που αφορούν την ίδια υπόθεση ώστε να εμφανίζονται ως αλυσίδα μιας συγκεκριμένης υπόθεσης.

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δημιουργία αρχείων Πελατών, φυσικών ή νομικών Προσώπων, και Συνεργατών με τα κατάλληλα κατά περίπτωση πεδία και δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης σε αυτά και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της αναζήτησης σε excel αρχείο, καθώς και δυνατότητα εντοπισμού διπλοεγγραφών στο αρχείο πελατών.

ΠΙΝΑΚΕΣ

• Δημιουργία πινάκων Φύσεων Υποθέσεως, Δικαστηρίων, νομικών Διαδικασιών και ΔΟΥ με δυνατότητα αναζήτησης και δυνατότητα χειρισμού τους είτε εντός, είτε εκτός φακέλου.

• Δυνατότητα αναζήτησης μέσω της επιλογής «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» οποιουδήποτε οικισμού της Ελλάδας και παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών που τον αφορούν, όπως Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, αρμόδια ΔΟΥ (διεύθυνση-τηλέφωνα), τυχόν Κτηματολόγιο ή γραφείο Κτηματογράφησης(διεύθυνση-τηλέφωνα-χρόνος υπαγωγής)και Υποθηκοφυλακείο(διεύθυνση-τηλέφωνα)

• Δυνατότητα αναζήτησης λέξεων ή φράσεων που υπάρχουν σε Word και Pdf έγγραφα της βάσης δεδομένων του προγράμματος αλλά και σε τυχόν εξωτερικούς φακέλους που ορίζει ο χρήστης και εμφάνιση του(ων) εγγράφου(ων) στην οθόνη.

• Αυτόματη δημιουργία πίνακα εκκρεμών αποφάσεων κατά Δικαστήριο και χρονολογική σειρά και προαιρετική εξαγωγή του σε excel αρχείο και κατά παρόμοιο τρόπο δημιουργία πίνακα των δικασίμων που ο χρήστης έχει παραλείψει να ενημερώσει ως προς το αποτέλεσμά τους.

• Αυτόματη δημιουργία πίνακα όλων των καταχωρημένων επιδόσεων με πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης και δυνατότητα διαχωρισμού των μέχρι στιγμής ανεπίδοτων, ή των εκτός φακέλου επιδόσεων.

• Δυνατότητα καταχώρησης των εργολαβικών που συνάπτει ο χρήστης με δυνατότητα μαζικής καταχώρησης των πελατών και πολλά κλειδιά αναζήτησης για τον άμεσο εντοπισμό αυτού που αναζητεί ο χρήστης.

• Αυτόματη δημιουργία πίνακα των καταχωρημένων συναφειών και εμφάνιση των φακέλων που απαρτίζουν κάθε μία από αυτές.

• Δυνατότητα δημιουργίας από τον χρήστη προσωπικού αρχείου Νομολογίας και καταχώρηση των λημμάτων που τον ενδιαφέρουν σε βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που ορίζει ο ίδιος.

• Δυνατότητα δημιουργίας από τον χρήστη προσωπικού αρχείου Νομολογίας και καταχώρηση των λημμάτων που τον ενδιαφέρουν σε βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που ορίζει ο ίδιος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

• Δημιουργία Παραστατικών ΑΠΥ και ΤΠΥ με αυτόματο υπολογισμό κρατήσεων, παρακρατήσεων και ΦΠΑ και άμεση εκτύπωσή τους καθώς και δυνατότητα καταχώρησης εσόδων χωρίς παραστατικό ή των χειρόγραφων παραστατικών που εκδίδει ο Δικηγόρος.

• Δυνατότητα προσθήκης επί του εκδιδόμενου παραστατικού του λογοτύπου του Δικηγόρου ή της Δικηγορικής εταιρίας καθώς και υδατογραφήματος.

• Δυνατότητα καταχώρησης των εξόδων του Δικηγόρου κατά κατηγορία και είδος.

• Εμφάνιση των πινάκων των εκδοθέντων παραστατικών και αναπαραγωγή ενός εκάστου για έλεγχο ή επανεκτύπωση.

• Με βάση τις καταχωρημένες εγγραφές δημιουργία σε μηνιαία ή τριμηνιαία ή ετήσια βάση καταστάσεων Εσόδων, Εξόδων, Πελατών, Προμηθευτών και παρακράτησης Φόρου σε αρχείο excel για την ενημέρωση του λογιστή του χρήστη.

ΕΝΤΥΠΑ

• Πλούσια συλλογή εντύπων δικαστικών και μη, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων, εγγράφων Κτηματολογίου και ΓΕΜΗ, δηλώσεων ακινήτων κλπ, σε pdf ή word μορφή, που πολλά από αυτά συμπληρώνονται και εκδίδονται αυτόματα, είτε εντός είτε εκτός φακέλου.

• Ακόμη μέσω των προγραμματιζόμενων εντύπων δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κατασκευάσει σε πρότυπο, για επαναλαμβανόμενη χρήση, την αίτηση ή την υπεύθυνη δήλωση ή την εξουσιοδότηση που επιθυμεί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει μέσω ειδικής εφαρμογής του προγράμματος σε συσκευή Android τα δεδομένα του ημερολογίου, των πελατών, των συνεργατών, των ΔΟΥ και του ιστορικού των φακέλων για χρήση εκτός του γραφείου του.

Ενημερωτικό έντυπο

Εγχειρίδιο χρήσης

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για την πρώτη έκδοση του προγράμματος από εδώ