Συμβολαιογραφικό Πρόγραμμα – SymPraxis

Το SymPraxis δημιουργήθηκε με σκοπό να είναι το συμβολαιογραφικό πρόγραμμα του μέλλοντος, καλύπτοντας όλες τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου συμβολαιογραφείου.

  • Ψηφιακές υπογραφές
  • Για πρώτη φορά αυτόματη δημιουργία, επεξεργασία και χρήση εντύπων σε μορφή PDF (πρωτότυπο έντυπο) ανάλογα με τα δεδομένα της συμβολαιογραφικής πράξης (π.χ. αυτόματη δημιουργία περίληψης κτηματολογίου, περίληψης μεταγραφής και δήλωσης υπεραξίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμβαλλομένων και ακινήτων)
  • Δομή φακέλλου με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του Κτηματολογίου και του ΓΕΜΗ
  • Απευθείας άνοιγμα παλαιών συμβολαίων (γραμμένων  σε MasterWrite και ΛΥΡΑ) σε πρωτότυπη (για εκτύπωση αντιγράφων) ή σε επεξεργάσιμη μορφή (δημιουργία νέων συμβολαίων) χωρίς να απαιτείται μετατροπή αρχείων
  • Δυνατότητα κλειδώματος οποιουδήποτε PDF αρχείου για συστημένη αποστολή με email
  • Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων

Ενημερωτικό έντυπο

Φάκελοι

• Δημιουργία Φακέλου
• Δημιουργία συμβολαίου και περιλήψεων σε μορφή WORD – OPEN OFFICE
• Αυτόματο άνοιγμα και επεξεργασία παλαιών συμβολαίων MASTER WRITE – ΛΥΡΑ
• Συνάφεια φακέλων, οικονομικές και νομικές εκκρεμότητες
• Κλείσιμο φακέλου, δικαιώματα, τιμολόγηση

Συμβαλλόμενοι

• Καταχώρηση συμβαλλομένων, αφενός – αφετέρου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα
• Πλήρη στοιχεία για κάθε άτομο
• Έλεγχος της ορθότητας ΑΦΜ
• Αυτόματη λήψη ενημερότητας
• Φάκελοι κατά πελάτη

Ακίνητα

• Καταχώρηση αναλυτικών στοιχείων για κάθε ακίνητο
• Ιδιαίτερες φόρμες ανάλογα με το είδος ακινήτου
• Ποσοστά συνιδιοκτησίας και σχέση συμβαλλομένων για κάθε ακίνητο χωριστά
• Δημιουργία κειμένου ανάλογα με το είδος της δήλωσης και του ακινήτου

Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων

• Άμεση πρόσβαση σε χάρτες εφορίας και βιβλία τιμών για όλες τις χρονικές περιόδους από το 1995 και μετά, όλης της Ελλάδας.

• Κάλυψη όλων των μορφών των εντύπων (‘Eντυπα 1-5, Κ1-Κ8, ΑΑΓΗΣ).

• Εντοπισμός της θέσης και των οδών του ακινήτου για τον υπολογισμό της αντικειμενικής του αξίας με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

  1. Kατευθείαν από τη βάση δεδομένων του προγράμματος
  2. Μέσω των χαρτών αντικειμενικών αξιών της εφορίας
  3. Με τη βοήθεια του Google Maps
  4. Με το όνομα της οδού
  5. Με το όνομα του οικισμού
  6. Βάσει συντεταγμένων

• Αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων και των τιμών του ακινήτου και άμεση δημιουργία εντύπων σε μορφή PDF.

• Εκτύπωση των εντύπων με τα πλήρη στοιχεία ατόμων και αποθήκευσή τους είτε στον καθορισμένο φάκελλο του πελάτη, είτε στη λίστα δημιουργημένων αντικειμενικών υπολογισμών.

Δηλώσεις

• Αυτόματη δημιουργία κάθε είδους δήλωσης
• Αυτόματη συμπλήρωση αιτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων
• Όλες οι δηλώσεις και αιτήσεις για Δ.Ο.Υ.
• Όλες οι αιτήσεις και περιλήψεις του Κτηματολογίου
• Όλα τα έντυπα του ΓΕΜΗ

Οικονομικά

• Υπολογισμός δικαιωμάτων εντός ή εκτός φακέλου
• Υπολογισμός δικαιωμάτων υποθηκοφυλακείου
• Υπολογισμός κάθε είδους φορολογίας
• Έκδοση παραστατικών
• Καταχώρηση εσόδων εξόδων

Υποδείγματα

• Πλούσια συλλογή υποδειγμάτων για όλα τα είδη των συμβολαιογραφικών πράξεων.
• Διαρκής ανανέωση της συλλογής βάσει των αλλαγών της νομοθεσίας και των
αναγκών που προκύπτουν.
• Δυνατότητα αποστολής με e-mail εξειδικευμένου υποδείγματος, εφόσον το ζητήσει
ο χρήστης στα πλαίσια της υποστήριξης του Προγράμματος.

Επικοινωνία – Γενικά

• Αποθήκευση όλων των εγγράφων και εντύπων σε επεξεργάσιμη μορφή PDF
• Αποστολή τους με e-mail, ανοιχτών ή κρυπτογραφημένων
• Χρήση ψηφιακής υπογραφής
• Εμφάνιση όλων των εγγράφων και εντύπων ενός φακέλου στον ίδιο χώρο
• Αυτόματη δημιουργία καταστάσεων και κάθε είδους αναφορών

 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για την πρώτη έκδοση του προγράμματος από εδώ